Regulamin parkingu

Regulamin Parkingu Monitorowanego

§1

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z monitorowanego parkingu, którego zarządcą jest spółka Dardanus, zwaną dalej Zarządcą.

§2

W rozumieniu niniejszego regulaminu Użytkownikiem parkingu jest osoba korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości  ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wjazdu lub wyjazdu z parkingu.

§3

 1. Wjazd na teren parkingu jest  równoznaczny z zawarciem przez Użytkownika z Zarządcą umowy  najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§4

Na terenie parkingu:

 1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów i pieszych zawarte w ustawie  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2005r. Nr  108, poz.908 ze zm.);
 2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania  (w przypadku  nie zastosowania się do niniejszego zalecenia samochód zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu);
 3. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h;
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe  oraz inne podobne materiały  i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia;
 5. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§5

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów  znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy  w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.

 

§6

 1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.
 2. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu  w terminach przez siebie ustalonych.
 3. Brama wjazdowa na parking będzie zamykana w godzinach 23.00 – 6.00.
 4. Korzystanie z parkingu w godzinach 23.00 – 6.00 (wjazd, wyjazd) wymaga zgłoszenia w recepcji hotelu.

 

§7

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu  Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki  niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również  poprzez usunięcie pojazdu z parkingu, bądź zastosowania blokady mechanicznej pojazdu.
 2. W przypadkach określonych w ust.1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów  związanych z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika lub wniesieniem opłaty  dodatkowej  w wysokości określonej odrębnymi przepisami .
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia  powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
 4. W przypadku nie uiszczenia opłaty Zarządca może zastosować mechaniczny środek unieruchamiający pojazd do czasu wniesienia przez Użytkownika odpowiednich opłat ( w tym opłaty dodatkowej określonych w cenniku opłat, stanowiącym integralną część Regulaminu.

§8

Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego  przeprowadzona jest na terenie całego parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

§9

Na terenie parkingu  zabronione jest:

 1. Palenie tytoniu; spożywanie alkoholu;
 2. Zaśmiecanie, niszczenie urządzeń;
 3. Mycie i odkurzanie pojazdów;
 4. Wymiana lub  uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp.
 5. Działania niezgodne z przepisami BHP  i PPOŻ;
 6. Zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające  korzystanie z Parkingu.

§10

Integralną częścią Regulaminu jest Cennik usług parkingowych obowiązujący od dnia 15.12.2019 do odwołania.

§11

Wszelkie skargi i wnioski  związane z korzystaniem z parkingu  należy zgłaszać do Prezesa Spółki za pośrednictwem recepcji hotelu.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Dardanus Sp. z o.o., Kosynierów Gdyńskich 82, 66-400, Gorzów Wlkp. Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane